แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ประจำปีงบประมาณ 2567


1. ข้อมูลพื้นฐาน

   

ข้อ

ข้อมูล

มี

ไม่มี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 
www.aerothai.co.th/th/about/management
 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

www.aerothai.co.th/th/about/management

 

O3 

อำนาจหน้าที่

 

www.aerothai.co.th/th/about/หน้าที่และความรับผิดชอบ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

O4

ข้อมูลการติดต่อ

 
https://www.aerothai.co.th/th/contact-us
 

การประชาสัมพันธ์

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
www.aerothai.co.th/th/news-event
 

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O6

Q&A

 
๐ กล่องข้อความถาม-ตอบ
 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2567-2571

 

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

o แผนการดำเนินงานตามภารกิจประจำปี พ.ศ. 2567

 

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
o ผลการดำเนินงานประจำปี (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566)
 

การปฎิบัติงาน

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 


o คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการ QA ควบคุมคุณภาพการดำเนินการ ATCTO (6.1.2.4)

o คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (1.2.1.6)

o คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (1.1.3.1)

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 

 

o คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 2567

 

O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

o สถิติการให้บริการแจ้งจัดเก็บค่าบริการและข้อมูลการชำระเงินของสายการบิน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

 

O13

E–Service

 
o eService
 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ

ข้อมูล

มี

ไม่มี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

หมายเหตุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
o รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี 2567
 

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี 2567

○ การจัดหาพัสดุ

 

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
o ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี 2567
 
O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
o รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของปี พ.ศ. 2566
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

o แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
o รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  o ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อกำหนดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของ บวท.
 
O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 
o ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

○ แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของ บวท.

○ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในปี พ.ศ. 2567
 

3. การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

มี

ไม่มี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

หมายเหตุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน 2565

 

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
o ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
o การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

4. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ข้อ

ข้อมูล

มี

ไม่มี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

หมายเหตุ

นโยบาย No Gift Policy

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

o ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

o การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

o รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

 

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 
o รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี 2566
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 
 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

○ การจัดซื้อจัดจ้าง

○ การบริหารงานบุคคล
 

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 
o รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
 

แผนป้องกันการทุจริต

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
o แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2567
 
O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
o รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
o มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567
 
O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
o รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566