1. ชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ :
ขอให้ผู้ประกอบการโปรดนำใบแจ้งหนี้  ที่มี Barcode ไปชำระเงินทุกครั้ง

ช่องทางการชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ ค่าธรรมเนียมโดยผู้ประกอบการ
1. ที่ทำการ บวท.
เคาน์เตอร์บริการ ที่ทำการ บวท. มีดังนี้
  • ที่ทำการ ณ ทุ่งมหาเมฆ ชั้น 3 กองการเงิน อาคารอำนวยการ
  • ที่ทำการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารหอควบคุมจราจรทางอากาศ
  • ที่ทำการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลาภูเก็ต พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี นครรราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี
วันและเวลาให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของ บวท.
- เงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (เขตเดียวกันกับที่ทำการ) ไม่มี
- เช็ค (ต่างเขตกับที่ทำการ) ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
- EDC ด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย ไม่มี
- EDC ด้วบบัตรเดบิตธนาคารอื่น ร้อยละ 0.30 ของจำนวนเงินที่ชำระ
2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา - เงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
3. ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินข้ามธนาคาร - เงินสด/แคชเชียร์เช็ค


2. ชำระค่าบริการทาง ATM และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :
ขอให้ผู้ประกอบการ  ใส่ข้อมูล Company Code / Customer Code / Reference Code ตามใบแจ้งหนี้ เพื่อระบุว่าเป็นการโอนจากท่าน

ช่องทางการชำระค่าบริการผ่าน ATM และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมโดยผู้ประกอบการ
1. ATM บัตร ATM และตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  • หมวดโอนเงิน  - ใส่ TAX ID หรือ เลขที่บัญชี ของ บวท.
ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
 
  • หมวดชำระค่าบริการ – ใส่ Company Code / Customer Code / Reference Code ตามใบแจ้งหนี้
ไม่มี
  บัตร ATM และตู้ ATM ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินข้ามธนาคาร/2
  • หมวดโอนเงิน  – ใส่ TAX ID หรือ เลขที่บัญชี ของ บวท.
ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
 
  • หมวดชำระค่าบริการ – ใส่ Company Code / Customer Code / Reference Code ตามใบแจ้งหนี้
ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
สูงสุดไม่เกิน 5 บาท/ครั้ง
2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวดชำระค่าบริการ
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Mobile Banking
ธนาคารกรุงไทย ไม่มี
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินข้ามธนาคาร ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
  - Prompt Pay ลูกค้านิติบุคคล
ผ่าน Corporate Banking (วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท/ครั้ง

ลูกค้าบุคคลธรรมดา
(วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท/ครั้ง)
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท – วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียม 15 บาท/ครั้ง
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- วงเงิน 5,000 - 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท/ครั้ง
- วงเงิน 30,000 - 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท/ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 2,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง

ชื่อบัญชี   : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคาร   : บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
บัญชีออมทรัพย์     : 009-1-10246-4 รับชำระค่าบริการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
บัญชีกระแสรายวัน : 009-6-05430-1 รับชำระค่าบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
SWIFT CODE     : KRTHTHBK

เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
Email : accounts@aerothai.co.th เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับท่าน

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
• นางอลิสรา งามเลิศรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2287-8442
Email : alisara.ch@aerothai.co.th
• นางสาวจุฑารัตน์ ไชยสาลี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2287-8771
Email : jutarat.ch@aerothai.co.th