ช่องทางการร้องเรียน

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ บวท. โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน (กองสื่อสารองค์กร) อาคารอำนวยการ ชั้น 2
2. ส่งเป็นหนังสือมาที่ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน (กองสื่อสารองค์กร) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
3. โทรศัพท์หมายเลข 0-2287-3531 ต่อ 5, 0-2307-2222 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 063-271-6988
4. โทรสาร 0-2307-2227
5. เว็บไซต์ www.aerothai.co.th (ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน) สำหรับบุคคลภายนอก และ เว็บไซต์ home.aerothai.co.th (ข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน) สำหรับพนักงาน บวท.
6. E-mail: complaints@aerothai.co.th
7. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียนของ บวท.ได้ที่ คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน   และ  เป้าหมายและตัวชี้วัดของการจัดการเรื่องร้องเรียน บวท.
โดยบวท. จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ บวท. และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เท่านั้น
และจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาของกระบวนการร้องเรียนสิ้นสุดลง หรือตามอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้


ทั้งนี้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยื่นเรื่องร้องเรียน สามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่ทำการร้องเรียนได้ที่ ค้นหาเรื่องร้องเรียน (อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่ โทรศัพท์ 06 3271 6988 หรือ 0 2307 2222 ขออภัยในความไม่สะดวก) และดูสถิติเรื่องร้องเรียนได้ที่ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
กรุณาพิมพ์ในช่องว่าง

Vertical Tabs