• ภาพประกอบร่วมงานกับเรา ภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
  • ภาพประกอบร่วมงานกับเรา ภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
  • ภาพประกอบร่วมงานกับเรา ภาพเจ้าหน้าที่วิศวกรรมปฏิบัติงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  นโยบายบริหารบุคคลภาครัฐ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และแผนวิสาหกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
 

1. นโยบายการบริหารโครงสร้างและอัตรากำลัง

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การกำหนดโครงสร้างและการวางแผนอัตรากำลัง มีกระบวนการและแนวทางที่เป็นระบบ สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางขององค์กร
 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีกระบวนการและแนวทางที่เป็นระบบ  โปร่งใส   และเป็นธรรม สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง การจัดการเส้นทางอาชีพ และการสืบทอดตำแหน่ง  

3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มีกระบวนการและแนวทางที่เป็นระบบ สอดคล้องกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม กฎหมายและผลประกอบการขององค์กร

4. นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับผลลัพธ์ของงาน

5. นโยบายการเรียนรู้และการพัฒนา 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การพัฒนาบุคลากร มีกระบวนการและแนวทางที่เป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนารายบุคคลตามสายอาชีพ รวมทั้งมีกระบวนการจัดการสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่จะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

6. นโยบายการจัดการสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีกระบวนการและแนวทางที่เป็นระบบสอดคล้องกับกฎหมาย และแนวทางส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้การส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมองค์กร และแรงงานสัมพันธ์ มีกระบวนการที่เป็นไปตามแนวทางของนโยบายภาครัฐ วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

7. นโยบายการจัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีเครื่องมือการจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนและทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายการบริหารและ การพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน

สมัครงาน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึง “คน” ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกกระบวนการในการดูแล พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การดำเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถติดตามตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ ระบบรับสมัครงาน


AEROTHAI Dynamic 

พบกับเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกครอบครัววิทยุการบินของพนักงานใหม่ สู่รั้วแอโรไทย กับการพยายามและการฝึกฝน ผ่านความท้าทายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นครอบครัวหัวใจสีฟ้าคราม กับตำแหน่ง ทางด้านปฏิบัติการ และ ทางด้านวิศวกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร 

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง