บวท. รับผิดชอบการให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) สำหรับการปฏิบัติการบินภายในประเทศ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

  การบริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management: ATM)


  บริการระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(Communications, Navigation, and Serveillance: CNS)


  บริการข่าวสารการบิน
(Aeronautical Information Service: AIS)