ภารกิจ บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) สำหรับการปฏิบัติการบินภายในประเทศไทยใน 4 ส่วน คือ

  การบริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management: ATM)


  บริการระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(Communications, Navigation, and Serveillance: CNS)


  บริการข่าวสารการบิน
(Aeronautical Information Service: AIS)

  บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
(Instrument Flight Procedure Design: IFPD)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ บริการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) บริการระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (CNS) และบริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Flight Procedure Design : IFPD) รวมทั้ง บริการข่าวสารการเดินอากาศ (AIS) เฉพาะส่วนของ NOTAM Office และบริการเกี่ยวเนื่อง