ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ระบบสื่อสารการเดินอากาศ เป็นระบบงานหลักที่สำคัญระบบหนึ่ง เนื่องจากการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ต้องมีการติดต่อ ประสานงานระหว่างกัน ได้แก่ การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ กับศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ กับนักบิน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการบิน เพื่อให้การบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย สูงสุด 

ประเภทของระบบสื่อสารการเดินอากาศ

1. Air - Ground Communication

เป็นการสนับสนุนระบบสื่อสารด้านเสียงระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบินผ่านคลื่นวิทยุ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารในเขตประชิดสนามบิน จะใช้ผ่านอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (Radio Communication) ส่วนการสื่อสารตามเส้นทางการบิน จะใช้ผ่านสถานี RCAG (Remote Control Air Ground)

2. Ground - Ground Communication

เป็นการสนับสนุนระบบสื่อสารด้านเสียงคล้ายคลึงกับระบบโทรศัพท์ เรียกว่าระบบ ATS Direct Speech Circuit (ATS DSC) เพื่อใช้ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศด้วยกัน เช่น การติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพ กับหอบังคับการบินต่าง ๆ ภายในประเทศ และติดต่อกับศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศข้างเคียง ที่มีเขตแถลงข่าวการบินติดต่อกับประเทศไทย