รับผิดชอบดูแลการจัดการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินทั่วอาณาเขตของประเทศไทย ( Bangkok FIR) โดยมีกลุ่มงานควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ ซึ่งรู้จักกันดีในนามของ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ (Bangkok Area Control Centre)

Air Control Service

สามารถแบ่งการควบคุมได้เป็น 8 ส่วน (Sectors) คือ

  • Sector 1 บริเวณภาคใต้ตอนบนของประเทศ
  • Sector 2 บริเวณภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ
  • Sector 3 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
  • Sector 4 บริเวณภาคตะวันตก และภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
  • Sector 5 บริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกของประเทศ
  • Sector 6 บริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกของประเทศ
  • Sector 7 บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศ
  • Sector 8 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
แผนที่การควบคุม 8 sectors
 
ประกอบไปด้วยเส้นทางระหว่างประเทศ ATS Routes- International จำนวน 32 เส้นทางบิน เส้นทางการบินภายในประเทศ ATS Routes – Domestic จำนวน 37 เส้นทางบิน และ Area Navigation (RNAV) Routes จำนวน  26 เส้นทางบิน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับความกว้างและความสูงของเส้นทางบินมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเส้นทางบินที่ไม่เหมือนกัน สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก  AIP Thailand  ENR 3.1- ENR 3.3