• ภาพปฏิบัติงาน
  • ภาพปฏิบัติงาน
  • ภาพปฏิบัติงาน

บริการข่าวสารการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทำหน้าที่บริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ สนับสนุนงานบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) เพื่อความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ ดังนี้
  1. บริการสื่อสารการบิน (Aeronautical Fixed Services: AFS) บวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์สื่อสารการบินหลัก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะ Bangkok Aeronautical Telecommunication Centre
  2. บริการข่าวสารการเดินอากาศ (Aeronautical Information Service: AIS) บวท. ให้บริการ
2.1  Aeronautical Information (AI): บวท. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประกาศผู้ทำงานในอากาศ (International NOTAM Office: NOF)  ในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) 
2.2  Weather Information (WI): บวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก-กรุงเทพ (Regional OPMET Data Bank- Bangkok: RODB)
2.3  Flight Information (FI): บวท. ทำหน้าที่เป็น
  • Flight Data Management Centre (FDMC) บวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการแผนการบิน (Flight Plan) และข่าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานที่เกี่ยวเนื่อง (ATS Messages: ประกอบด้วยข่าว Change, Delay, Cancel, Depart, Arrival) ของประเทศ
  • Aerodrome AIS Unit (Don Muang Airport / Suvarnabhumi Airport) บวท. ทำหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการอำนวยความสะดวกรับยื่นแผนการบิน ติดตามและรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของอากาศยาน (ATS Messages) ประจำสนามบิน