แผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑