ความเป็นมา

จากการที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อกิจการบินมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บวท. จึงขยายผลให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบองค์กร เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์กร

ประกอบกับศูนย์ฯ ภูมิภาคของ บวท. มีการประสานงานและร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากนำความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีอยู่ไปเป็นสื่อให้พนักงาน บวท. ได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือชุมชนก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นการตอบแทนสังคมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
 
การดำเนินโครงการนวัตกรรมชุมชนนั้น ศูนย์ควบคุมการบินทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการฯ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเข้าประกวด จำนวนศูนย์ฯ ละไม่เกิน 2 ผลงาน

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 1  รอบ

การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ปี ประกอบด้วย
  •    ปีที่ 1 จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมใหม่ (ปี 2561)
  •    ปีที่ 2 จัดการประกวดการขยายผลงานนวัตกรรมจากปีที่ผ่านมา (ปี 2562)
  •    ปีที่ 3 เว้นการประกวด (เพื่อให้นวัตกรได้มีระยะเวลาลงพื้นที่หานวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้มากที่สุด และเตรียมผลงานไว้สำหรับการประกวดในปี 2561) รวมทั้งจัดให้นวัตกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน (ปี 2563)