ความเป็นมา

            จากการที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อกิจการบินมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บวท. จึงขยายผลให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบองค์กร เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์กร ประกอบกับศูนย์ฯ ภูมิภาคของ บวท. มีการประสานงานและร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากนำความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีอยู่ไปเป็นสื่อให้พนักงาน บวท. ได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือชุมชนก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นการตอบแทนสังคมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) การดำเนินโครงการนวัตกรรมชุมชนนั้น ศูนย์ควบคุมการบินทั้ง ๙ แห่ง จะเป็นผู้ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการฯ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเข้าประกวด จำนวนศูนย์ฯ ละไม่เกิน ๒ ผลงาน
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบันการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนนวัตกรรมชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตตามปกติวิสัย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ บวท. จึงชะลอการดำเนินโครงการนวัตกรรมชุมชนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
           ทีมงานเลขานุการฯ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน ได้ทบทวนสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา บวท. ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมชุมชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบที่ทำการ บวท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยนำนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิศวกรรมไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เป็นการตอบแทนสังคมตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
        ทีมงานเลขานุการฯ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนจึงปรับการจัดประกวดนวัตกรรมชุมชนและดำเนินโครงการที่เสริมสร้างประโยชน์และความเข้มแข็งต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการ บวท. ตามความสามารถพิเศษของ บวท. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ บวท. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๖) ข้อ ๔ โดยนำโครงการงานประจำปี ๒๕๖๗ ในแผนวิสาหกิจ บวท. คือ “โครงการ วิทยุการบินฯ นำความรู้ เสริมสร้างสัมพันธ์และความเข้มแข็งชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนโครงการนวัตกรรมชุมชนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของ บวท. จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยงดการประกวดผลงานแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแทน