• ภาพประกอบนโยบาย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ยึดแนวทางการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการถือปฏิบัติ รวมถึงเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง