องค์กรคุณธรรม บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

https://youtu.be/oIm9b-hakj8 การดำเนินองค์กรคุณธรรมต้นแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการทบทวนกำหนดเป้าหมายคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ...

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด...

https://forms.gle/d3BUYZa7UmrYjHnf7

แบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของ บวท. ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการรับรู้ ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บวท. ประจำปี 2563 คำอธิบาย 1. แบบสำรวจนี้ สำรวจการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงาน การสื่อสารภายนอกองค์กร การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน...

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดีต่อ วิทยุการบิน อย่างไร

ITA เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย

กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 โดยได้ พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด...

พิธีลงนามเจตจำนงสุจริต

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

มูลนิธิน่านฟ้าไทย เปิดรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

มูลนิธิน่านฟ้าไทย เปิดรับสมัครเด็กพิการระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) เข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑) พิการทางการมองเห็น ๒) พิการทางการได้ยิน ๓)...

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วม พิธีเปิด “...

MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" 2

MOT Zero Tolerance "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน), นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่), นายมาโนช สวัสดี...

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงคมนาคม

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ ศศิตราภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดกิจกรรมที่ 1...

ธรรมนำสุข

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมนำสุข" ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายขวัญชัย เขมนิจกุล ผู้จัดการงานตรวจสอบภายใน และ นายกัณณพนต์ ตันติพงศ์ เจ้าหน้าที่นโยบายและบริหารยุทธศาสตร์อาวุโส...

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่ 2)

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และ นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส เข้าร่วม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ครั้งที่ 1)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์ุ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ระดับผู้อำนวยการฝ่าย), นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ...

กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่ 1)

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส และ...

สคร. จัดสัมมนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์...

ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช....

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ"

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวล จริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม...