"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปรก เนื่องในวันมหิดล               วันที่ 22 ก.ย. 2566 เนื่องในวันมหิดล นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"...

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 แก่เยาวชนผู้พิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 75 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ....

NGP 12

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

No Gift Policy 2566

เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ของดรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และประเพณีนิยม

ผวท.พบพนักงาน ครั้งที่ 2/2565

ผวท.พบพนักงาน ครั้งที่ 2/2565

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ให้ข้อมูลความคืบหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ผวท. สถานการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมตอบข้อซักถามของพนักงาน ในกิจกรรม “ผวท.พบพนักงาน ครั้งที่ 2/2565”...

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นประธานกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

องค์กรคุณธรรม บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

องค์กรคุณธรรม บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

การดำเนินองค์กรคุณธรรมต้นแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการทบทวนกำหนดเป้าหมายคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต...

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด...

https://forms.gle/d3BUYZa7UmrYjHnf7

แบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของ บวท. ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการรับรู้ ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บวท. ประจำปี 2563 คำอธิบาย 1. แบบสำรวจนี้ สำรวจการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงาน การสื่อสารภายนอกองค์กร การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน...

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดีต่อ วิทยุการบิน อย่างไร

ITA เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา...

พิธีลงนามเจตจำนงสุจริต

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วม พิธีเปิด “...

สคร. จัดสัมมนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์...

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช....

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ"

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวล จริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม...