ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช....

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ"

สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเขารวมกิจกรรมรณรงคสงเสริมการบังคับใชประมวล จริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลตนแบบ”ดานการมีสวนรวมสงเสริมธรรมาภิบาล และตอตาน การทุจริตในองคกรประจําปี 2560 เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และยกยองผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่น คุณธรรม...

สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

งานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ประธานกรรมการบริษัทฯ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ และคุณสาริณี แสงประสิทธิ์ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...