การดำเนินงานด้านนวัตกรรมชุมชน ในการจัดกิจกรรม “บวท. รวมใจพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคลองสามประเวศ”

           บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดกิจกรรม “บวท. รวมใจพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคลองสามประเวศ” เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการและนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน (ถ้ามี) หรือลดผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ ณ ชุมชนคลองสามประเวศ/เขตลาดกระบัง ตามแผนงานโครงการวิเคราะห์ชุมชนโดยรอบที่ทำการบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำนวัตกรรมร่วมกัน  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น ดังนี้ 
          ๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
คณะครูโรงเรียนวัดบำรุงรื่น ผู้ปกครอง นักเรียน ประธานชุมชนและตัวแทนชุมขนคลองสามประเวศ/เขตลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๕๐ คน
          ๒. การดำเนินกิจกรรม
ผวท. มอบหมายให้ นายภาสกร  บัณฑิตวงษ์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กร ทำการแทน ผสอ.สส. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว โดยมีนายเถลิงศักดิ์  ผาทอง  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ พร้อมด้วยพนักงานกอง สอ.สส. ตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่าย จำนวน ๑๔ คน คณะครูโรงเรียนวัดบำรุงรื่น ผู้แทนชุมชนคลองสามประเวศ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จิตอาสาประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจบริษัทฯ การสร้างแรงจูงใจให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจในวิชาชีพด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
มีกิจกรรมมอบหนังสือ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ชุมชนเพี่อนำไปปลูกที่บ้าน พร้อมทั้งทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนวัดบำรุงรี่น และบริเวณ
วัดบำรุงรื่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนวัตกรรมชุมชนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบที่ทำการของ
          บริษัทฯ โดยใช้การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับชุมชนแล้วนำมาจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมชุมชนนั้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่พร้อมที่จะจัดการประกวดนวัตกรรมชุมชนได้ จึงได้ปรับการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัทฯ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของบริษัทฯ แทนจนกว่าบริษัทฯ จะกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปรกติ