ส่วนกลาง

คณะทำงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๘๙๗๑
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๘๖๔ ๒๑๗๕