การประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ณ สาธารณรัฐสิงค

การประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วิทยุการบินฯ ร่วมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management : UTM) ของประเทศไทย ในการประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ณ...

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างพระอุโบสถ โอกาสนี้พนักงานศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีได้ร่วมตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหารแก่ ผู้มาร่วมพิธีฯโดยมีปัจจัยร่วมบุญของพนักงาน บริษัทฯ จำนวน 438,539 บาท...

No Gift Policy 2565

No Gift Policy 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ของดของขวัญ ของกำนัล เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสในช่วงเทศกาลปีใหม่ และประเพณีนิยม

แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
1

บริษัท วิทยุการบินฯ มอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม” ให้ กรมการข้าว

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำการส่งมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม” จำนวน 15 เครื่อง ให้กับ กรมการข้าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรกลในการเกษตรในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมชุมชนของบริษัทฯ...

จิตอาสากระทรวงคมนาคม 1

วิทยุการบินฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสากระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วย พิธี...

นโยบาย CG 63
ประกาศ 1
AEROTHAI ANTI-CORRUPTION
จิตอาสา

บวท. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ครั้งที่ ๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ สะอาด สวยงาม...

AEROTHAI ANTI-CORRUPTION

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"

วันที่ 6 กันยายน 2562 นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา (BITEC) งานในปีนี้ได้ นายวิเชียร พงศธร ประธานต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)...

AEROTHAI ITA 1

ถ่ายทอดความรู้ระบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม “การถ่ายทอดความรู้ระบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562” โดยมีคุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน...

ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิด โครงการถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนแนวทางการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นตามวิถีทางของ บวท. โดยได้รับเกียรติจากนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. นายทองสุข ณ...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ, นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ...

ครบรอบ 19 ปี ปปช

ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และ นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป...

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ"

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานร่วมกิจกรรม ป.ป.ช. รณรงค์คัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ขอเชิญชวนรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560...

รูปภาพกิจกรรม

โครงการปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 จ.น่าน

คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานมูลนิธิน่านฟ้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ครั้งที่ 2 โดยมี จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะคุณครู...