ความเป็นมา

         บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินภารกิจในด้านบริการการเดินอากาศ บริการสื่อสารการบิน และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน และแม้ว่าภารกิจมิได้เกี่ยวข้องกับการกีฬา แต่ บวท. ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้มีมติ ครม. ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณร้อยละ ๓ ของรายได้ของหน่วยงาน มอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประเทศ ซึ่งบวท. ได้รับข้อยกเว้นในกรณีนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการแบบไม่ค้ากำไร แต่เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสถาบันของรัฐฯ บวท. จึงได้ให้การสนับสนุนกีฬาเป็นการทดแทน เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม บวท.   จึงจัดโครงการ “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี) ประเภททีมชายและทีมหญิง
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มาสนใจเล่นกีฬา รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด โครงการมินิวอลเลย์บอลฯ ได้เริ่มจัดการแข่งขันฯ ครั้งแรกในปี ๒๕๔๓ ในจังหวัดที่มีหอบังคับการบินตั้งอยู่จำนวน ๓๒ จังหวัด มีทีมยุวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๗๔๔ ทีม จำนวน ๑๑,๑๖๐ คน ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาวอลเลย์บอลระดับชาติ จากความสำเร็จในครั้งแรก บวท. จึงขยายการจัดการแข่งขันไปยังทั่วประเทศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ยุวชนที่มีฐานะยากจนจำนวนมากได้มีประสบการณ์ที่ดี ได้รับการพัฒนาฝีมือและยังเป็นโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศหลายรายการ

           ด้วย ผวท. มีนโยบายในการสนับสนุนโครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๓  แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านการเงิน จำเป็นต้องหยุดโครงการไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓

           ในการนี้ นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คุณสมพร ใช้บางยาง ได้แสดงความขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ มาตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ทั้งการสนับสนุนบุคลากร (ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติ) และการดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการยกมาตรฐานกีฬวอลเลย์บอลของประเทศ ทั้งนี้ สมาคมฯ เข้าใจถึงสถานการณ์ของบริษัทฯจึงได้จัดสรรงบประมาณของสมาคมฯ  ดำเนินการแทนบริษัทฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ จนกว่าบริษัทฯ จะมีความพร้อมกลับมาดำเนินการจัดการแข่งขันเช่นเดิม โดยสมาคมฯ ยังคงใช้ชื่อการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗ โดยในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะจัดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมา

ปี 2543
ทีมชาย : ร.ร.วีรศิลป์ จ.นครปฐม
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2544
ทีมชาย : ร.ร. เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จ.สงขลา
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2545
ทีมชาย : ร.ร. เทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2546
ทีมชาย : ร.ร. บ้านโคกศรีห้วยยาง จ.อุดรธานี
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา จ.อุดรธานี

ปี 2547
ทีมชาย : ร.ร.บ้านบัลลังก์ จ.ศรีสะเกษ
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านปลวกธาตุ โสภาวิทยา จ.อุดรธานี

ปี 2548
ทีมชาย : ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา จ.นครราชสีมา
ทีมหญิง : ร.ร.ขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2549
ทีมชาย : ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช 
ทีมหญิง : ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ปี 2550
ทีมชาย : ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว จ.สกลนคร 
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2551
ทีมชาย : ร.ร.ม่วงตารส จ.นครปฐม
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2552
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดตาก้อง จ.นครปฐม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนจุฑาทิพย์ จ.ฉะเชิงเทรา 
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแถว จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเก้า จ.ปทุมธานี

ปี 2553
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 2 จ.ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ.นครพนม
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชวนปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐม

ปี 2554
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี

ปี 2555
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ จ.ศรีสะเกษ
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์

ปี 2556
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จ.นครนายก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา

ปี 2557
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโพนนาดี จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค. จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น

ปี 2558
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

ปี 2559
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร 
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี 2560
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนกุดค้า จ.อุดรธานี
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จ.ภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา 
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี

ปี 2561
ประเภททีมชาย 
ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่กพนัง 2 จ.นคศรีธรรมราช
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จ.ภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดตาก้อง จ.นครปฐม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎ์ธานี

ปี 2562
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จ.กาจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง จ.สุราษฎร์ธานี
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรรโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ