ความเป็นมา

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินภารกิจในด้านบริการการเดินอากาศ บริการสื่อสารการบิน และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน และแม้ว่าภารกิจมิได้เกี่ยวข้องกับการกีฬา แต่ บวท. ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้มีมติ ครม. ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณร้อยละ 3 ของรายได้ของหน่วยงาน มอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประเทศ ซึ่งบวท. ได้รับข้อยกเว้นในกรณีนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการแบบไม่ค้ากำไร แต่เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสถาบันของรัฐฯ บวท. จึงได้ให้การสนับสนุนกีฬาเป็นการทดแทน เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม บวท.   จึงจัดโครงการ “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปี) ประเภททีมชายและทีมหญิง
 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มาสนใจเล่นกีฬา รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด โครงการมินิวอลเลย์บอลฯ ได้เริ่มจัดการแข่งขันฯ ครั้งแรกในปี 2543 ในจังหวัดที่มีหอบังคับการบินตั้งอยู่จำนวน 32 จังหวัด มีทีมยุวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 744 ทีม จำนวน 11,160 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาวอลเลย์บอลระดับชาติ จากความสำเร็จในครั้งแรก บวท. จึงขยายการจัดการแข่งขันไปยังทั่วประเทศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ยุวชนที่มีฐานะยากจนจำนวนมากได้มีประสบการณ์ที่ดี ได้รับการพัฒนาฝีมือ และยังเป็นโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศหลายรายการ
 

รอบการแข่งขัน

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ

1. รอบชิงชนะเลิศจังหวัด แข่งขันระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม จัดการแข่งขันทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหาทีมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

2. รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน แข่งขันในเดือนตุลาคม เพื่อหาทีมตัวแทนของศูนย์ควบคุมการบินทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

3. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันในเดือนธันวาคม


สถิติทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมา

ปี 2543
ทีมชาย : ร.ร.วีรศิลป์ จังหวัดนครปฐม
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2544
ทีมชาย : ร.ร. เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จังหวัดสงขลา
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2545
ทีมชาย : ร.ร. เทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2546
ทีมชาย : ร.ร. บ้านโคกศรีห้วยยาง จังหวัดอุดรธานี
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา จังหวัดอุดรธานี

ปี 2547
ทีมชาย : ร.ร.บ้านบัลลังก์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านปลวกธาตุ โสภาวิทยา จังหวัดอุดรธานี

ปี 2548
ทีมชาย : ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ทีมหญิง : ร.ร.ขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปี 2549
ทีมชาย : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
ทีมหญิง : ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

ปี 2550
ทีมชาย : ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดสกลนคร ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

ปี 2551
ทีมชาย : ร.ร.ม่วงตารส จังหวัดนครปฐม
ทีมหญิง : ร.ร.บ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2552
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดตาก้อง จ.นครปฐม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จ. ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านไสดง จ. สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนจุฑาทิพย์ จ. ฉะเชิงเทรา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแถว จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเก้า จ. ปทุมธานี

ปี 2553
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ. ภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง2 จ. ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ. นครพนม
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ. นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล4 (ชวนปรีชาอุทิศ) จ. นครปฐม

ปี 2554
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามเรือน จ. เพชรบุรี

ปี 2555
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านรามราช จ.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ จ.ศรีสะเกษ
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์

ปี 2556
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จ.นครนายก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา

ปี 2557
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ไดแก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก่ โรงเรียนโพนนาดี จ.กาฬสินธุ์์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก่ โรงเรียนบานวังชะโอน จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ไดแก่ โรงเรียนบานเกาะใหญ่ จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก่ โรงเรียนเก่านอยโนนรังวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก่ โรงเรียนบานกันโทรกประชาสรรค. จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก่ โรงเรียนบานกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น

ปี 2558
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จ.กำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

ปี 2559
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.ศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร 
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี 2560
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ศม.บภ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช (ศร.บภ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชุมชนหนองโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด (ศบ.บภ 2.)
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนชุมชนกุดค้า จ.อุดรธานี (ศอ.บภ 2)
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จ.ภูเก็ต (ศภ.บภ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น (ศอ.บภ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา (ศญ.บภ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบ้านไสดง จ.สุราษฎร์ธานี (ศร.บภ 1.)


ปี 2561
ประเภททีมชาย 
ชนะเลิศ ร.ร.บ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี (ศน.บภ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร อนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ศม.บภ 2.)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม (ศูนย์ฯกรุงเทพ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.เทศบาลป่กพนัง ๒ จ.นคศรีธรรมราช (ศร.บภ 1.)
ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ร.ร. อนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ศม.บภ 2.)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จ.ภูเก็ต (ศร.บภ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.วัดตาก้อง จ.นครปฐม (ศูนย์ฯกรุงเทพ 1.)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.เทศบาล 5 สุราษฎ์ธานี (ศร.บภ 1.)

ปี 2562
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.บ้านห้วยมาลัย จ.กาจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง จ.สุราษฎร์ธานี
ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.วัดป่าพระเจ้า จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.บ้านกรรโทรกประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ