บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด...

https://forms.gle/d3BUYZa7UmrYjHnf7

แบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของ บวท. ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการรับรู้ ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บวท. ประจำปี 2563 คำอธิบาย 1. แบบสำรวจนี้ สำรวจการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงาน การสื่อสารภายนอกองค์กร การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน...

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดีต่อ วิทยุการบิน อย่างไร

ITA เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา...

พิธีลงนามเจตจำนงสุจริต

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วม พิธีเปิด “...

สคร. จัดสัมมนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้ นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์...

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช....

บริษัทฯ คัดเลือกตัวแทนพนักงานเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ"

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวล จริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม...