• รูปภาพกิจกรรม
  • รูปภาพกิจกรรม
  • รูปภาพกิจกรรม
คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานมูลนิธิน่านฟ้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ครั้งที่ 2 โดยมี จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะคุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะคุณครูที่เป็นผู้เสียสละ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จ ซึ่งมูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก ๆ รวมถึงได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 25 ชุด ไว้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ จากนั้นประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นเสี้ยวดอกขาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน่าน และต้นลีลาวดี มอบให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, 15 มิถุนายน 2559