• วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้
นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ, นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส ณ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY 2018 “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY 2018 “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัด กระทรวงคมนาคม นางสาวอัมพร ชาติบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไก ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4. เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

ในการรณรงค์กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปี 2561 ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสา ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต นำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, 7 ธันวาคม 2561