• พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ"

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ขอเชิญชวนรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร เป็นที่ยอมรับ ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก และผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ร่วมงานและองค์กร 4. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 5. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา เว้นแต่กรณีกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษที่ไม่ได้ทำให้องค์กรได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" มีดังนี้

1. ให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงาน ป.ป.ช. ใน 2 ด้าน คือประเมินด้านพฤติกรรม และการประเมินด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งขั้นตอน กระบวนการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน โดยทำการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

2. ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 1 กรอกรายละเอียดประวัติ และผลงาน ในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวของ (สำเนาบัตรประชาชน/รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว / ผลงานที่มีความโดดเดน) ส่งให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองตามลำดับชั้น

3. ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาถึงสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (นับวันที่ตามไปรษณีย์ประทับตรา)

4. สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติที่ผู้บังคับบัญชารับรอง และเอกสารประกอบที่ปรากฏ โดยการสอบทานกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ถือเป็นที่สุด

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ในองค์กร ประจำปี 2560 จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความภาคภูมิใจ.มีศักดิ์ศรีและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรและสังคม

ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สนใจสามารถเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล "บุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาค รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 0674 ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th สายด่วน ป.ป.ช. 1205

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2560