• ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิด โครงการถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนแนวทางการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นตามวิถีทางของ บวท. โดยได้รับเกียรติจากนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ และนางสาวปณิดา ยศปัญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ณสำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง

วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, 13 พฤษภาคม 2562