• AEROTHAI ITA 1
  • AEROTHAI ITA 2
  • AEROTHAI ITA 3
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม “การถ่ายทอดความรู้ระบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562” โดยมีคุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟัง ประกอบด้วย ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานที่เป็นฑูตคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Ambassador) ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ และพนักงานที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน การจัดบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเข้าใจระบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ณ สมาคมธรรมศาสตร์

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง

วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, 21 พฤษภาคม 2562