• องค์กรคุณธรรม บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด


การดำเนินองค์กรคุณธรรมต้นแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการทบทวนกำหนดเป้าหมายคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๕ จากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการและพนักงานรวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๒ เห็นตรงกันในปัญหาที่อยากและ ความดีที่อยากทำ ๔ ประการ คือ การประหยัดค่าสาธารณูปโภคของบริษัทฯ การประพฤติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจิต และการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณธรรมขององค์อย่างยั่งยืน

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 
ศุกร์, 3 มิถุนายน 2565