นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนการสร้างองค์กรโปร่งใส และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม AB สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่: 
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562