• พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566
 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 แก่เยาวชนผู้พิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 75 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) เปิดเผยว่า บวท. ได้จัดตั้ง “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มพิการ 5 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ พิการทางสติปัญญา และออทิสติก เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กพิการให้สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ

ปีนี้ถือเป็นปีที่ 9 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้มอบโอกาสที่ดีให้แก่เยาวชนผู้พิการในระดับประถมศึกษา โดยมีผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ เป็นจำนวนกว่า 1,000 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 165 ทุน แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 75 ทุน และศูนย์ภูมิภาค จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในโอกาสนี้ มูลนิธิน่านฟ้าไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 75 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ โดยมี พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์ มอบรางวัลอีกมากมาย และยังได้รับความร่วมมือจากพนักงาน บวท. นักแสดง และผู้ใหญ่ใจดีมามอบความสนุกสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เด็ก ๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่า บวท. จะมีภารกิจให้บริการการเดินอากาศ มุ่งเน้นความปลอดภัยทุกเส้นทางบิน แต่ความรับผิดชอบหนึ่งที่ถือเป็นเจตนารมณ์ของ บวท. คือการสร้างประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้พิการ มอบโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง

    
 
วันที่: 
ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2566