วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพ” เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 
พุธ, 27 กันยายน 2560