พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

             วันที่ 18 กันยายน 2566 : พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วย ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ กอญ. บวท. และนายทินกร ชูวงศ์ ประธานมูลนิธิน่านฟ้าไทย ร่วมมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เยาวชนผู้พิการระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มพิการ 5 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ พิการทางสติปัญญา และออทิสติก จำนวน 75 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)ศน.บภ 1. ศล.บภ 2.ศภ.บภ 1. และ ศอ.บภ 2. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566


           วันที่ 11 กันยายน 2566 : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน (ศน.บภ 1.) ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ 2.) และศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ 2.)

   

   ศบ. บภ 2. ศช.บภ 2. ศม. บภ 2. และ ศร.บภ 1. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566


           บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี (ศบ. บภ 2.)  และศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (ศช.บภ 2.) ในวันที่ 13 กันยายน 2566 และ ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา (ศม. บภ 2.) และศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี (ศร.บภ 1.)  ในวันที่ 15 กันยายน 2566