แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 

www.aerothai.co.th/th/about/management

 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

www.aerothai.co.th/th/about/management

 

O3

อำนาจหน้าที่

 

www.aerothai.co.th/th/about/หน้าที่และความรับผิดชอบ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

www.aerothai.co.th/th/about/ยุทธศาสตร์

 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

www.aerothai.co.th/th/contact-us

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

www.aerothai.co.th/th/related-laws

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

www.aerothai.co.th/th/news-event

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 

https://www.aerothai.co.th/th/faqs

https://www.aerothai.co.th/en/faqs

 

O9

Social Network

 


https://www.youtube.com

www.facebook.com

 


2. การบริหารงาน

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

แผนดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

• แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 - 2566

• AEROTHAI Destination 2036 Vision

• แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2566

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/aerothai-update/AER...

 

O17

E-Service

 

www.aerothai.co.th/airlineservices/

 


3. การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

https://app1.aerothai.co.th/document/FileDownloadServlet?id=2019051411243568397 (แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562)

 

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

 

https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/aerothai-update/2062.PDF

https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/aerothai-update/may%2062.PDF

 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 


https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/aerothai-update/information-center/8%20july.PDF


https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/document/งบการเงิน2561.PDF

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

www.aerothai.co.th/th/news-event/นโยบายการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

www.aerothai.co.th/pcure57-public/index.php/webuser
https://www.aerothai.co.th/th/cdg-procurement

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

www.aerothai.co.th/pcure57-public/index.php/webreport

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

www.aerothai.co.th/pcure57-public/index.php/webreport

 


4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• แผนอัตรากำลัง

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

• หลักเกณฑ์เสริมสร้างประสิทธิภาพ

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

 


5. การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

 

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 www.aerothai.co.th/th/node/add/complaint-suggestion

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 และ ไตรมาส 1-2 ของปี 2562

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 https://www.aerothai.co.th/th/node/add/complaint-suggestion

 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

• การประชุม “บินปลอดภัย...ไร้ความเสี่ยง” ครั้งที่ 6

• กองทัพอากาศจับมือวิทยุการบินฯ ปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ แบบทางเดียว (one-way route)

• การประชุม ICAO Air Traffic Management Operations Panel Working Group ครั้งที่ 7

 


6. การป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/downloads/files/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

• https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/downloads/files/เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

• พิธีลงนามเจตจำนงสุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 ใช้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เสนอต่อกระทรวงคมนาคม (ส่วนของการประเมินความเสี่ยง)

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 ใช้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เสนอต่อกระทรวงคมนาคม (ส่วนของมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

• 
ผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

• ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• เสนอชื่อบุคลากร วิทยุการบินฯ เข้ารับรางวัล "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี ๒๕๖๒


• https://www.aerothai.co.th/th/about/วัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ใช้การดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามวิถีทางของ บวท. ใน แผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี พ.ศ. 2562-2566

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

ใช้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนบูรณาการฯ นำส่งกระทรวงคมนาคม ปี 2562 รอบ 6 เดือน

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ใช้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนบูรณาการฯ นำส่งกระทรวงคมนาคม ปี 2561 รอบ 12 เดือน

 


7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

 มี 

ไม่มี

URL

หมายเหตุ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ที่ ปก 139/2562 เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

ที่ ปก 138/2562 เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ที่ ปก 241/2561 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขั้นตอนการลงนามสัญญาด้านพัสดุ

 

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

 

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

ที่ ปก 119/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

ที่ ปก 253/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ในเทศกาลหรือวันสำคัญและตามประเพณีนิยม

 

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ที่ ปก 140/2562 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ