• one way route
  • one way route
  • one way route
14 มีนาคม 2562

***กองทัพอากาศ ในฐานะผู้ใช้น่านฟ้าเพื่อภารกิจความมั่นคงของประเทศ และ วิทยุการบินฯ ผู้ให้บริการการเดินอากาศเที่ยวบินพาณิชย์บนน่านฟ้าไทย ร่วมกันบริหารจัดการห้วงอากาศและปรับปรุงเส้นทางบิน ด้านใต้ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 28 มีนาคม 2562 นี้

***พลอากาศเอก สมศักดิ์  หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) กองทัพอากาศ (ทอ.) เปิดเผยว่า ทอ. ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารห้วงอากาศ ทั้งในส่วนของภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ดังนั้นแนวทางการบริหารห้วงอากาศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ จึงเป็นเรื่องที่กองทัพให้ความสำคัญ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทอ. และ วิทยุการบินฯ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ห้วงอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ นับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ทอ. ได้ปรับพื้นที่ฝึกบินของ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้วิทยุการบินฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่ม         ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งภารกิจด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ของประเทศเป็นสำคัญ

​***ด้านนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า บวท. ปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ทางด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่รองรับเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินหลักทางภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  และสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าด้านใต้ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยมีจำนวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 12,400 เที่ยวบินต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 400 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31 ของเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด การปรับเส้นทางบินใหม่เป็นแบบคู่ขนาน และมีการจัดการจราจรทางอากาศแบบทางเดียว (one-way route) ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของกลุ่มสนามบินด้านใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย นครศรีธรรมราช  และสุราษฎ์ธานี  ในภาพรวมสามารถรองรับเที่ยวบินจากปัจจุบัน 600 เที่ยวบินต่อวัน เป็นประมาณ 1,000 เที่ยวบินต่อวัน

​***สำหรับการปรับเส้นทางบินใหม่ทางด้านใต้ในครั้งนี้  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้เส้นทางบินใหม่  ในวันที่ 28 มีนาคม 2562  โดย บวท. ได้จัดประชุมร่วมกับสายการบินผู้ใช้บริการ เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการบิน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่าง ทอ. กับ บวท. ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศ เจริญเติบโตขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
  • one way route
  • one way route
  • one way route
  • one way route
  • one way route
  • one way route