ปัจจุบัน บวท. ใช้แผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. 2563 - 2567 แผนวิสาหกิจฉบับนี้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ไว้ 5 ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การให้บริการการเดินอากาศ ที่่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างคุณค่าให้กับกิจการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน และความสมดุลตามมุมมอง (Perspectives) ทุกด้านของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ BSC จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Targets) ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทุกหัวข้อ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) ที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง