วัฒนธรรมองค์กร

พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า "SMART AEROTHAI"


SMART Aerothai

 

Safety: ความปลอดภัย

ให้บริการลูกค้าทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสัญชาตญาณความปลอดภัยที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุด
 • จิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Instinct)
 • แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย (Safety Driven)
 • มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard)

 

Morality: จริยธรรมเพื่อส่วนรวม

ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน การเป็นผู้ให้ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ
 • ซื่อสัตย์ (Honest)
 • ทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม (Giver)
 • ประโยชน์องค์กรสำคัญที่สุด (Organization First)

 

Accountability: ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่

รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยแห่งความถูกต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้
 • ควบคุมตนเอง (Self-control)
 • รับผิดชอบ (Accountability)
 • เสียสละ (Sacrifice)

 

Recognition: การเป็นที่ยอมรับในความเป็นมืออาชีพในระดับสากล

ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู้ และคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือด้วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบัติการและสนับสนุนการจราจรทางอากาศอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 • ใฝ่รู้ (Passion of Learning)
 • นวัตกรรม (Innovation)
 • น่าเชื่อถือ (Trustworthy)

 

Teamwork: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวม ด้วยความเอื้อเฟื้ออาทรและมีสัมมาคารวะดุจเป็นพี่น้องกัน
 • ผูกพันฉันท์พี่น้อง (Brotherhood)
 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)