วัฒนธรรมองค์กร


พนักงานของ บวท. ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า "AEROTeam"
 


 

Accountability : รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย

Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตน

Result Oriented : มุ่งมั่นต่อเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

Operational Excellence : พัฒนาอย่างต่อเนี่องสู่คุณภาพการทำงานที่เป็นเลิศ

Teamwork : บูรณาการการทำงานอย่างสร้างสรรค์ สามัคคี มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน