ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรม)
โทรศัพท์ 0-2287-8707, 08-1920-5040
Email nuttawat.su@aerothai.co.th


นโยบายการจัดการ

ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งาน มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการให้บริการทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าท้น


นโยบายความมั่นคงปลอดภัย

มุ่งเน้นการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มีเสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน