ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO)

นายวิทยา จุลวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
โทรศัพท์ 0-2285-9061,08-9039-7425
Email wittaya.ch@aerothai.co.th


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับบริษัทฯ กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ และการทำงานภาครัฐของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ
  • ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูล รวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการทำงานทั้งนี้ เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)
  • กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
  • กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในบริษัทฯ ให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ติดตาม สำรวจ และรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน
  • กำกับ ให้คำปรึกษา แนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
  • รายงานการปฏิบัติต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย