ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO)

นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ  ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
โทรศัพท์ 0-2285-9666, 08-3341-3666
Email channarong.cu@aerothai.co.th


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับบริษัทฯ กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ และการทำงานภาครัฐของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ
  • ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูล รวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการ และการทำงานทั้งนี้ เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)
  • กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้