คณะกรรมการบริษัทฯ

 1. ประธานกรรมการ
  พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
  ACM. Siwakiat Jayema
  การศึกษา
  • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๓ โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สปท ๑๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
 2. รองประธานกรรมการ
  นางสาว กุลยา ตันติเตมิท
  Miss Kulaya Tantitemit
  การศึกษา
  • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD) Brandeis University, USA
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 3. กรรมการบริษัทฯ
  นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  Mr. Puttipong Prasarttong - Osoth
  การศึกษา
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการบริษัทฯ
  นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  Mrs. Phongsaward Guyaroonsuith
  การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. กรรมการบริษัทฯ
  ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
  Professor Dr. Amorn Pimanmas
  การศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. กรรมการและเลขานุการ
  นายสมนึก รงค์ทอง
  Mr. Somnuk Rongthong
  การศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดังนี้
"เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกล้ชิด ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน"

 1. นางสาว กุลยา ตันติเตมิท
  ประธานกรรมการ
 2. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการ
 3. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 4. นายสมนึก รงค์ทอง
  กรรมการและเลขานุการ
 5. ดร. อภิชัย จันทรเสน
  ที่ปรึกษากฎหมาย
 6. นายทินกร ชูวงศ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. นาย สุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นาง ธนิยา สุนทระศานติก
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละรัฐวิสาหกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด 3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง 4. รายงานผลการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

 1. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)
  เลขานุการ
 2. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 3. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่
พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์และกำหนดออกมาเป็นนโยบาย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

 1. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
  เลขานุการ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 2. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 3. เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4. นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 5. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 1. ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)
  เลขานุการ
 2. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ

อำนาจหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 1. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  ประธานกรรมการ
 2. นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่
  กรรมการ
 3. นางสาว นาถสินี ยุติธรรมดำรง
  กรรมการ
 4. นายสมนึก รงค์ทอง
  กรรมการ
 5. ดร. อภิชัย จันทรเสน
  ที่ปรึกษากฎหมาย
 6. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  เลขานุการ
 7. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่
กำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
  ประธานกรรมการ
 2. นางสาว กุลยา ตันติเตมิท
  กรรมการ
 3. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการ
 4. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 5. ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
  กรรมการ
 6. นายสมนึก รงค์ทอง
  กรรมการ
 7. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  เลขานุการ
 8. นาย มาโนช สวัสดี
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

กรรมการอิสระ

"ความเป็นอิสระ เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง"

 1. ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
  -
กลับไปด้านบน