คณะกรรมการบริษัทฯ

 1. ประธานกรรมการ
  พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
  การศึกษา
  • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๓ โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สปท ๑๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
 2. รองประธานกรรมการ
  พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
  การศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 3. กรรมการบริษัทฯ
  นาย สุวิชญ โรจนวานิช
  การศึกษา
  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต North Texas State University
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 4. กรรมการบริษัทฯ
  นาย สนิท พรหมวงษ์
  การศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 5. กรรมการบริษัทฯ
  นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  การศึกษา
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 6. กรรมการบริษัทฯ
  นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
  การศึกษา
  • วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 7. กรรมการบริษัทฯ
  นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. กรรมการบริษัทฯ
  พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
  การศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (สศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
 9. กรรมการบริษัทฯ
  พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
  การศึกษา
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 43 (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 84 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 10. กรรมการและเลขานุการ
  นาง สาริณี อังศุสิงห์
  การศึกษา
  • ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
  • MBA. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาการบริหารธุรกิจ)
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35 สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดังนี้
"เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกล้ชิด ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน"

 1. นาย สุวิชญ โรจนวานิช
  ประธานกรรมการ
 2. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการ
 3. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
  กรรมการ
 4. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 5. นาง สาริณี อังศุสิงห์
  กรรมการและเลขานุการ
 6. ดร. อภิชัย จันทรเสน
  ที่ปรึกษากฎหมาย
 7. นาย สุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นางสาว วราภรณ์ ทรงเจริญ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 9. นาง ธนิยา สุนทระศานติก
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละรัฐวิสาหกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด 3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง 4. รายงานผลการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

 1. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
  ประธานกรรมการ
 2. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
  กรรมการ
 3. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
  กรรมการ
 4. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน)
  เลขานุการ
 5. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
 6. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่
พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์และกำหนดออกมาเป็นนโยบาย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

 1. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
  ประธานกรรมการ
 2. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 3. นาง สาริณี อังศุสิงห์
  กรรมการ
 4. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
  เลขานุการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 2. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 3. เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4. นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 5. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  ประธานกรรมการ
 2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
  กรรมการ
 3. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 4. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
  กรรมการ
 5. ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)
  เลขานุการ
 6. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ

อำนาจหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 1. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  ประธานกรรมการ
 2. นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่
  กรรมการ
 3. นางสาว นาถสินี ยุติธรรมดำรง
  กรรมการ
 4. นาง สาริณี อังศุสิงห์
  กรรมการ
 5. ดร. อภิชัย จันทรเสน
  ที่ปรึกษากฎหมาย
 6. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  เลขานุการ
 7. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่
กำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
  ประธานกรรมการ
 2. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
  กรรมการ
 3. นาย สุวิชญ โรจนวานิช
  กรรมการ
 4. นาย สนิท พรหมวงษ์
  กรรมการ
 5. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการ
 6. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
  กรรมการ
 7. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
  กรรมการ
 8. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
  กรรมการ
 9. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
  กรรมการ
 10. นาง สาริณี อังศุสิงห์
  กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
  เลขานุการ
 12. นาย มาโนช สวัสดี
  ผู้ช่วยเลขานุการ
กลับไปด้านบน

กรรมการอิสระ

"ความเป็นอิสระ เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง"

 1. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
  -
 2. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
 3. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
กลับไปด้านบน