คณะกรรมการบริษัทฯ

 1. ระพี ผ่องบุพกิจ
  ประธานกรรมการ
  นาย ระพี ผ่องบุพกิจ
  Mr. Rapee Phongbupakicha
  การศึกษา
  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน:ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย
 2. พรชัย ฐีระเวช
  รองประธานกรรมการ
  นาย พรชัย ฐีระเวช
  Mr. Pornchai Thiraveja
  การศึกษา
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Notre Dame College สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน:ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง