คณะกรรมการบริษัทฯ

 1. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
  ประธานกรรมการ
  นาย พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
  Mr. Pichet Kunadhamraks
  การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Transport Engineering) Asian Institute of Technology
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน:อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
 2. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
  กรรมการบริษัทฯ
  นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
  Mr. Ekniti Nitithanprapas
  การศึกษา
  • ปริญญาตรี การเงิน/การคลัง/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Economics/Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก Economics/Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน:อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง