ปัจจุบัน บวท. ใช้แผนวิสาหกิจฉบับ พ.ศ. 2567 - 2571 แผนวิสาหกิจฉบับนี้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ไว้ 4 ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การให้บริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและสร้างคุณค่าให้กับกิจการบิน

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน และความสมดุลตามมุมมอง (Perspectives) ทุกด้านของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Targets: KPTs) ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทุกหัวข้อ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) ที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ บวท. ยังจัดทำแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างครบถ้วน เช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม ด้านลูกค้าและผู้ใช้บริการ เป็นต้น