บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนตรวจดูได้ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

(๑)  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
        (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองการพัสดุ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด)
(๒)  แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
(๔)  ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
        (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)
(๕)  สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
 
      (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)
(๖)  รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
        (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)  
(๗) รายงานผู้ตรวจสอบ
       (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)
(๘)  รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
        
(ไม่มี)
 

ข้อ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

(๑) คู่มือประชาชน
(๒) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
(๓) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน
(๔) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
(๕) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
       (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)
(๖) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือตรวจสอบภายใน
       (ไม่มี)
 

ข้อ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน

(๑) โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่
(๓) แผนปฏิบัติงานประจำปี
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) คู่มือการปฏิบัติงาน
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
     (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)   

ข้อ ๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ
    
   (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)     
 (๔) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
       (ไม่มี)
 

ข้อ ๕ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๒) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

ข้อ ๖ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๑) หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
             (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
                  (ไม่มี)
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
      (สามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองนิติการ โทร ๐-๒๒๘๗-๘๖๒๒)