ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อวิธีการจัดซื้อวันที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-08-2020แผ่นทองคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๓๙ อัน 1,345,500.001,108,991.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-08-2020จัดจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ 673,380.00372,958.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง06-08-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 1,134,510.00897,870.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง06-08-2020เช่าวงจรสื่อสาร MPLS B เป็นเวลา 1 ปี15,000,000.0014,157,384.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-08-2020จ้างบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑๗ คน ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี (๓๖ เดือน) 16,236,000.0016,481,791.73
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง03-08-2020จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานดอนเมือง และงานบริการสนับสนุนงานตรวจซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลา ๒ ปี 12,108,000.0012,078,186.64
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-07-2020จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (FM-200/NOVEC1230/ CO2/N2) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) 1,633,500.001,089,260.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-07-2020จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๒ เครื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต569,041.00469,317.42
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-07-2020ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม จำนวน 5 รายการ800,000.00758,416.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-07-2020จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๗๓๐ วัน) 5,015,100.005,462,513.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-07-2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ DHCP Server สำหรับงาน ICT จำนวน 11 ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิถาค 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,000,000.0011,501,563.75
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-07-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ File Alarm จำนวน ๓ ระบบ 900,000.00843,943.78
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-07-2020จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร 3,810,000.003,065,654.85
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-07-2020อุปกรณ์ REMOTE CONTROL & MONITORING SYSTEM จำนวน 10 ชุด1,200,000.001,197,330.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-07-2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด26,000,000.0025,500,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-06-2020อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด1,198,400.001,251,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-06-2020ชี้แจงข้อสอบถามตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.บท. e-B 136/2563 จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ 11,755,850.0011,131,311.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-06-2020จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบิน3,433,416.003,433,416.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-06-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๑ ชุด ณ หอบังคับการบินนครราชสีมา หอบังคับการบินบุรีรัมย์ และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด 630,000.00563,590.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-06-2020จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จำนวน ๕ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,378,890.0010,064,013.40
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-06-2020จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย/หญิง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์2,536,800.002,394,460.27
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-06-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,755,850.0011,131,311.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง23-06-2020จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานประจำคอนโซลวิศวกรรม จำนวน ๑๖ ตัว 680,000.00385,856.44
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-06-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 1,134,510.00915,820.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-06-2020RACK ACCESSORIES ยี่ห้อ CYBERACK รุ่น 6800 ขนาด 42U1,480,000.001,478,740.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-06-2020จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในภารกิจของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสมุย เป็นเวลา 4 ปี5,511,500.006,059,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-06-2020จ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์191,653,541.54184,526,228.60
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง12-06-2020จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระ (สถานี DVOR/DME) จังหวัดระยอง 3,110,000.002,025,887.52
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-06-2020อุปกรณ์แสดงผลทิศทางและความเร็วลม (WIND PANEL DISPLAY WID511 ยี่ห้อ VAISALA จำนวน 1 ระบบ พร้อมฝึกอบรม1,100,000.00675,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง11-06-2020จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 5,760,000.005,721,876.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง11-06-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓809,050.00752,768.51
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-06-2020จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารบรรณดิจิทัล เพื่อการรับส่งหนังสือแบบไร้กระดาษ และสนับสนุนการใช้งานแจ้งเตือนลงนามผ่านอุปกรณ์พกพา2,970,000.002,963,900.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-06-2020เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-A จำนวน 58 สถานี ระยะเวลา 1 ปี15,000,000.009,922,880.40
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-06-2020ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง จังหวัดยะลา3,520,000.003,175,901.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-05-2020จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน3,985,780.003,622,158.68
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-05-2020จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 25645,000,000.004,983,333.33
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง27-05-2020หน่วยความจำ (MEMORY) ยี่ห้อ CISCO (PART NO. UCS-MR-1x162RUA-RF จำนวน 20 แผง) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP-HRIS จำนวน 1 ชุด ทพร้อมติดตั้ง802,500.00802,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-05-2020เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ845,000.00784,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-05-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.40833,314.40
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-05-2020ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 รายการ5,932,800.005,955,620.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-05-2020ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (Instrument Landing System/ Distance Measuring Equipment) จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดิน อากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทางวิ่ง 03L) กระบี่ สกลนคร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 193,680,000.00185,690,000.00
วิธีคัดเลือกงานจ้างออกแบบและ/หรือควบคุมงาน15-05-2020จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคารสำนักงาน AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0033,765,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-05-2020พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0019,613,861.92
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-05-2020จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719,769,949.18
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-05-2020ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง111,950,000.00109,337,833.35
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-05-2020เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-VPN จำนวน ๔๐ สถานี ระยะเวลา ๑๒ เดือน9,840,000.008,121,818.64
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-05-2020ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer, Glide Slope และ DVOR/DME ทั่วประเทศ ยี่ห้อ SELEX, TOSHIBA, INTELCAN และ MOPIENS18,000,000.009,258,969.39
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-04-2020ซื้อม่านม้วนระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินลูกข่าย (ชุมพร นครศรีธรรมราช และสมุย) 1,750,300.001,769,172.85
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-04-2020อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 4,750,000.004,727,974.99
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-04-2020ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ SSR ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง1,642,450.001,640,504.08
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-04-2020ซื้ออุปกรณ์ Multi-Function Calibrator ยี่ห้อ Fluke จำนวน 1 ชุด3,030,000.002,708,170.00
วิธีคัดเลือกงานจ้างออกแบบและ/หรือควบคุมงาน24-04-2020จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคาร AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0033,765,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-04-2020ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 5 รายการ11,474,000.0011,681,488,375.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-04-2020ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารเนอสเซอรี่ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 1,819,000.001,560,595.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-04-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 2,083,957.682,164,119.23
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-04-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (9 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินนครศร๊ธรรมราช748,800.00806,922.66
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-03-2020เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B 36,602,823.0036,556,713.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-03-2020แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea. 6,000,000.003,500,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-03-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๕ ระบบ ณ หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินระนอง 5,710,000.005,999,377.65
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-03-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.40833,314.40
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง04-03-2020จัดจ้างบำรุงรักษา MA SAP-HRIS License ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓5,775,000.005,512,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-02-2020อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด 1,198,400.001,219,800.00