ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อวิธีการจัดซื้อวันที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-08-2019ระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเบตง 33,200,000.0027,000,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-08-2019เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-B จำนวน 57 สถานี เป็นเวลา 1 ปี14,400,000.0014,398,776.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-08-2019จัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,971,000.0011,714,538.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-08-2019จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน ๔ รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. VHF Ground Plane Antenna จำนวน 30 EA ๒. UHF Discone Antenna จำนวน 16 EA ๓. RF Cable RG 214/U จำนวน 2,300 M ๔. Connector N-Type Mail for RG214/U จำนวน 100 EA2,405,000.002,402,952.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-08-2019จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ 3,107,226.503,622,690.80
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019ประกวดราคาซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise และงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส และระบบช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานเสารองรับสายอากาศ และงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย ตาก และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี 143,130,000.00144,136,049.44
ประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019จ้างบริการพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารและงานไปรษณีย์ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี720,000.00530,064.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 9,200,000.009,196,650.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.963,000.00963,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-08-2019ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแสดงผลการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 6,279,236.585,496,320.18
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง06-08-2019จ้างปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,223.00763,956.12
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง06-08-2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Flight Data Strip System (FDSS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6,983,981.006,890,693.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-08-2019จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปี6,556,080.006,354,615.88
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-08-2019จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ประจำปี 2562981,760.00919,569.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-08-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเลย จำนวน ๑ คัน1,622,820.001,608,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง01-08-2019จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719,817,254.60
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-08-2019ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 900,000.00898,140.17
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-08-2019ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสำรอง จำนวน 4 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ21,900,000.0022,936,805.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-07-2019บริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลา ๒ ปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 680,880.00720,079.99
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-07-2019จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๓๙๘ ชุด เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนมาก พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๕๒ ชุด 552,000.00409,275.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-07-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน สำหรับรับส่งพนักงาน Daywork และพนักงานเข้ากะ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี69,833,634.0056,372,220.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-07-2019จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 591,440.00447,194.07
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-07-2019จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน และพนักงานก่อนเกษียณอายุประจำปี 2562 ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่773,330.00577,833.33
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง23-07-2019จ้างปรับปรุงทางเดินทางเข้าบริษัทฯ ด้านประตูนางลิ้นจี่ และทางเดินด้านบ่อบัวหน้าอาคารอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,410,000.001,407,248.26
สอบราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง23-07-2019บริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,264,640.005,064,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-07-2019เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 17 เครื่อง พร้อมฝึกอบรม2,210,000.002,128,173.39
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-07-2019บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงาน Daywork และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๗ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 60,552,096.0060,552,096.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-07-2019รั้วสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ความยาวโดยรวม ๑๕๒ เมตร ณ บริเวณอาคารหอบังคับการบินน่าน 1,190,160.00871,338.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-07-2019ซื้อพร้อมติดตั้งพื้นยก ห้องทำงาน Day to day ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จำนวน ๑ งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ648,189.31640,662.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-07-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี9,240,992.699,240,992.69
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-07-2019จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ3,107,226.503,622,690.80
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-07-2019จ้างจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสายส่งชนิดมีฉนวนหุ้มและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,990,000.00807,787.03
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง11-07-2019จ้างปรับปรุงรั้วรอบอาคาร NDB หอบังคับการบินลำปาง 607,812.16607,812.16
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-07-2019แผ่นทองคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๓๔ อัน832,000.00746,920.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-07-2019จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ3,107,226.503,622,690.80
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง10-07-2019จ้างปรับปรุงหลังคาและป้ายชื่อ AEROTHAI ณ หอบังคับการบินภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 586,048.59586,048.59
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-07-2019จะจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 4,440,944.003,303,630.24
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-07-2019จัดซื้อเก้าอี้พักผ่อน หนังแท้ ปรับเอนนอน ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๖ ตัว 1,176,000.001,176,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง04-07-2019จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)1,161,600.001,132,060.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง03-07-2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันความเสียหายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า (อุปกรณ์ล่อฟ้า) ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน ๘๙ สถานี มีรายการ11,989,264.4011,116,144.40
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง03-07-2019ซื้อระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice and Replay System: DVR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,000,000.001,988,888.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-07-2019เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด630,000.00623,917.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง01-07-2019จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี686,193.00610,315.42
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-06-2019ซื้อระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Information and Event Management : SIEM) พร้อมติดตั้ง19,960,000.0021,124,653.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-06-2019ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Vehicle Access Control Management (VACM) และระบบ License Plate ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ12,145,807.0012,123,330.05
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง27-06-2019จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี 1,317,360.001,330,232.64
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-06-2019จัดซื้ออุปกรณ์สาย Coaxial & Connector จำนวน ๖ รายการ2,000,000.002,153,803.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง24-06-2019จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 1,426,585.801,239,003.36
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง21-06-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี 9,483,195.0010,343,880.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง21-06-2019จ้างปรับปรุงภายในห้องเครื่องส่งวิทยุสถานี NDB หอบังคับการบินกระบี่792,477.62792,477.62
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-06-2019ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ SELEX จำนวน ๑ ระบบ19,741,500.0019,741,500.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-06-2019ซื้ออุปกรณ์ Router พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO1,682,040.001,205,248.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-06-2019จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ EMMC600,000.00600,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-06-2019จัดการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 25621,850,000.001,399,578.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-06-2019จัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ณ หอบังคับการบินกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,055,648.004,431,997.06
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-06-2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๒ ชุด 570,096.00586,984.53
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-06-2019จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562834,030.00776,285.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-06-2019จัดซื้อและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวีแบบดิจิตอล (DMATV : Digital Master Antenna Television System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบฯ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่720,000.00730,376.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-06-2019จ้างบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ณ ที่ทำการส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ๙ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 1,044,000.00864,488.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-06-2019จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,366,560.001,421,346.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-06-2019จุดคัดกรองบุคคลแบบตู้ Cabin พร้อมติดตั้งเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง1,194,963.001,193,050.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-06-2019จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ 10,574,450.009,589,584.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง07-06-2019จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ณ หอบังคับการบินนครพนม และหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์630,000.00443,976.16
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-05-2019ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน ๓ ชุด ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินหัวหิน 6,750,000.006,365,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-05-2019เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-VPN จำนวน 40 สถานี9,840,000.008,077,392.34
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-05-2019ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0019,613,861.95
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-05-2019ระบบ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้ง ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หัวหิน และหาดใหญ่ รวม 10 แห่ง335,180,000.00324,550,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-05-2019ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 900,000.00898,479.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-04-2019ซื้อและติดตั้งระบบสำรองในกรณีฉุกเฉินระบบข้อมูลการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก39,000,000.0039,120,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-04-2019ซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเบตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 33,200,000.0030,598,460.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-03-2019ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์ตะแกรง Counterpoise รวมถึงติดตั้งระบบการต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เชียงราย แม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 112,000,000.00106,834,497.47