ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อวิธีการจัดซื้อวันที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-05-2021ซื้อ License การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS จำนวน 5 License เป็นเวลา 1 ปี948,468.00948,467.26
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-05-2021แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) แบบ Float Type จำนวน 3 ea.8,000,000.003,777,100.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่ปรึกษา11-05-2021จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนไ้ดส่วนเสียที่สำคัญ ประจำปี 25641,775,000.001,309,850.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง11-05-2021จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ปี2,956,500.003,190,100.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-05-2021จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,821,880.004,821,880.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-05-2021ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายสัญญาณภายในอาคาร สำหรับข่ายสื่อสารรองรับระบบ CCTV ความละเอียดสูง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ระบบ995,100.001,002,804.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-04-2021จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปี 25641,134,010.00640,233.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง27-04-2021จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 592,200.00633,999.84
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่ปรึกษา20-04-2021จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2564 - 25653,000,000.002,018,542.16
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-04-2021จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพาโนราม่า ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. กล้องวงจรปิดพาโนราม่าความละเอียดสูง จำนวน ๒ ชุด ๒. เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ๓. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ10,219,177.7010,235,357.85
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-04-2021จัดซื้อและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป พร้อมสร้างฐานราก และหลังคาคลุม จำนวน ๑ หลัง ณ บริเวณด้านข้างอาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (SSR) ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่1,200,000.001,288,101.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-04-2021แบตเตอรี่ของระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองและแบตเตอรี่ของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องอัตโนมัติ (UPS) 2,420,000.002,019,437.75
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-04-2021จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุ พนักงานทั่วไป และลูกจ้าง (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๔ 13,238,350.0013,248,133.00
ประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-04-2021จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ 959,640.00571,934.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-03-2021บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,387,000.001,372,400.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-03-2021จ้างบำรุงรักษาและแกไขซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติการด้านอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี6,975,015.253,323,420.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-03-2021บริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นระยะเวลา ๒ ปี3,349,440.003,349,992.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-03-2021จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ อาคารอำนวยการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี2,304,000.002,485,200.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-03-2021อุปกรณ์ NETWORK SWITCH ยี่ห้อ CISCO สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณภายใน/ภายนอก จำนวน 2 รายการ3,910,000.003,075,073.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-03-2021จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง จังหวัดระนอง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี (๒๔ เดือน) 1,027,368.00994,176.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-03-2021ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) จำนวน ๑ ระบบ ณ อาคารหอบังคับการบินดอนเมืองด้านทิศเหนือ (หอเก่า) และอาคารเรดาร์ทุติยภูมิเก่า ท่าอากาศยานดอนเมือง 3,200,000.002,819,664.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-03-2021จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน ๑๒ เครื่อง558,000.00485,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-02-2021ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทช์ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Switchgear) จำนวน ๒ ระบบ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME สนามบินนครศรีธรรมราช และ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME สนามบินชุมพร6,024,195.275,955,449.50
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-02-2021ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Fire Alarm จำนวน ๓ ระบบ สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารกีฬา อาคารสันทนาการ และอาคารโรงไฟฟ้า (เก่า) สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 900,000.00899,266.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-02-2021เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ840,000.00860,066.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-01-2021ประกวดราคาซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินดอนเมือง และหอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 32,880,000.0032,511,250.00
ประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-01-2021ประกวดราคาซื้อม่านม้วนฟิล์มกรองแสงชนิดควบคุมการขึ้น-ลง ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศ จำนวน ๑๒ สนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,834,374.245,827,435.52
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-09-2020จัดซื้ออะไหล่สำรองระบบติดตามอากาศยานแบบ Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 2 set 10,747,494.6310,914,000.00