ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อวิธีการจัดซื้อวันที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-06-2020เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-A จำนวน 58 สถานี ระยะเวลา 1 ปี15,000,000.009,922,880.40
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-06-2020ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง จังหวัดยะลา3,520,000.003,175,901.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-05-2020จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน3,985,780.003,622,158.68
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-05-2020จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 25645,000,000.004,983,333.33
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง27-05-2020หน่วยความจำ (MEMORY) ยี่ห้อ CISCO (PART NO. UCS-MR-1x162RUA-RF จำนวน 20 แผง) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP-HRIS จำนวน 1 ชุด ทพร้อมติดตั้ง802,500.00802,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-05-2020การจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ 1,065,070.00679,950.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-05-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและพนักงานทั่วไป ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 1,256,010.00849,780.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-05-2020เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ845,000.00784,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง21-05-2020จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุด 970,000.00875,530.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง20-05-2020จ้างบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์6,414,000.005,580,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง20-05-2020จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบิน3,433,416.003,433,416.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง20-05-2020จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินตราด ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (๑๒ เดือน) 548,040.00560,205.92
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง20-05-2020จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1,503,800.001,581,669.10
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่ปรึกษา19-05-2020จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 25631,500,000.00856,308.16
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-05-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.40833,314.40
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-05-2020ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 รายการ5,932,800.005,955,620.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-05-2020ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (Instrument Landing System/ Distance Measuring Equipment) จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดิน อากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทางวิ่ง 03L) กระบี่ สกลนคร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 193,680,000.00185,690,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-05-2020ก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ของหอบังคับการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,090,000.001,989,222.22
วิธีคัดเลือกงานจ้างออกแบบและ/หรือควบคุมงาน15-05-2020จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคารสำนักงาน AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0033,765,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-05-2020พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0019,613,861.92
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-05-2020ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR) สำหรับ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,090,000.00731,442.11
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง15-05-2020จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719,769,949.18
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-05-2020ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง111,950,000.00109,337,833.35
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-05-2020เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-VPN จำนวน ๔๐ สถานี ระยะเวลา ๑๒ เดือน9,840,000.008,121,818.64
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-05-2020ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer, Glide Slope และ DVOR/DME ทั่วประเทศ ยี่ห้อ SELEX, TOSHIBA, INTELCAN และ MOPIENS18,000,000.009,258,969.39
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-05-2020จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินนราธิวาส เป็นระยะเวลา ๒ ปี 1,029,600.00965,536.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-05-2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ NTP Server จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,050,000.005,661,800.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-04-2020ซื้อม่านม้วนระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินลูกข่าย (ชุมพร นครศรีธรรมราช และสมุย) 1,750,300.001,769,172.85
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง30-04-2020จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 77,928,458.3756,772,014.66
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-04-2020ซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS จำนวน 5 สิทธิ์948,467.26948,467.26
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-04-2020อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 4,750,000.004,727,974.99
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-04-2020ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ SSR ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง1,642,450.001,640,504.08
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-04-2020ซื้ออุปกรณ์ Multi-Function Calibrator ยี่ห้อ Fluke จำนวน 1 ชุด3,030,000.002,708,170.00
วิธีคัดเลือกงานจ้างออกแบบและ/หรือควบคุมงาน24-04-2020จ้างออกแบบและจัดทำแบบอาคาร AEROTHAI COMPLEX ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ33,770,000.0033,765,200.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-04-2020ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 5 รายการ11,474,000.0011,681,488,375.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-04-2020เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๗ ขนาด ๑๑ เมกะเฮิรตซ์41,262,400.6640,545,643.38
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-04-2020ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๑๓ รายการ 3,000,000.003,273,167.02
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-04-2020ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารเนอสเซอรี่ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 1,819,000.001,560,595.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-04-2020ซื้ออุปกรณ์ Optical Fiber Calibration System ยี่ห้อ Keysight และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง 16,500,000.0015,236,800.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-04-2020จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) จำนวน ๑ งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค1,099,960.001,081,960.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-04-2020จัดซื้อและติดตั้ง เสา Self Supporting Tower จำนวน ๔ ชุด สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินชุมพร หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช5,200,000.005,160,431.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-04-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศและสถานีเรดาร์ 162,950,000.00110,002,705.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง16-04-2020ประกาศชี้แจงข้อสอบถามตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ กพ.บท.e-B 87/2563 11,755,850.0011,266,037.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-04-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 2,083,957.682,164,119.23
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-04-2020จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 2,414,880.002,383,240.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-04-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (9 ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินนครศร๊ธรรมราช748,800.00806,922.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-04-2020ซื้อรั้วสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน1,342,227.001,436,823.58
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-04-2020จัดซื้อตู้เคบินพร้อมระบบภายในและติดตั้ง ขนาดประมาณ 4 x 6 x 2.63 M. จำนวน ๒ ตู้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี869,910.00914,992.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-04-2020ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับระบบน้ำระบายความร้อนใน Cooling Tower1,159,200.00806,922.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-04-2020จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. Computer Server พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด ๒. Computer Workstation & LED Monitor ๒๔ นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด 1,880,000.001,827,916.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง03-04-2020จ้างปรับปรุงบันไดหนีไฟ ณ อาคารหอบังคับการบินหัวหิน904,308.47698,406.53
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-04-2020จัดซื้อจอแสดงผล LED Monitor 4K IPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานที่ห้องควบคุมระบบ CCTV ณ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 720,000.00709,509.87
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-03-2020เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B 36,602,823.0036,556,713.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-03-2020แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea. 6,000,000.003,500,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-03-2020จ้างบริการปฏิบัติงานโยธา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบสายอากาศ และการทำงานในที่สูง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นเวลา 2 ปี1,452,000.001,452,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-03-2020เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศชนิด MPLS ความเร็ว 2 Mbps สำหรับใช้งานวงจร AMHS ระหว่าง กรุงเทพฯ – โรม ประเทศอิตาลี เป็นเวลา ๓ ปี4,803,444.004,803,444.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-03-2020จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำนวน ๑๓ สนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,620,260.003,388,155.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-03-2020จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุและตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,755,850.0011,266,037.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-03-2020จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้งานบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๑ ตัว ๒. เก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน ๖๖ ตัว ๓. โซฟา ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๘ ตัว 583,023.00529,083.33
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-03-2020อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณ (JACK FIELD) ยี่ห้อ TE CONNECTIVITY รุ่น PJ721W764,000.00756,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-03-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๕ ระบบ ณ หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินระนอง 5,710,000.005,999,377.65
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-03-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งจ่ายำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ833,314.40833,314.40
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-03-2020RACK AND ACCESSORIES ยี่ห้อ CYBERRACK รุ่น 6800 ขนาด 42U จำนวน 32 ชุด1,480,000.001,478,740.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-03-2020พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี2,083,957.682,164,119.23
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง06-03-2020จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวม ๕ รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์8,920,000.008,594,453.93
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง04-03-2020จัดจ้างบำรุงรักษา MA SAP-HRIS License ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓5,775,000.005,512,500.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-03-2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ยี่ห้อ SIEMENS 26,000,000.0025,688,971.60
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-02-2020อุปกรณ์ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) TIME SERVER จำนวน 4 ชุด 1,198,400.001,219,800.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-02-2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้10,060,000.009,928,983.68
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง21-02-2020จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หัวหิน หอบังคับการบินเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตราด 78,600,000.0081,639,012.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-02-2020พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย 1,880,000.001,910,330.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-02-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioner) จำนวน ๖ ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ9,510,000.0010,237,350.01
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-02-2020ระบบมอนิเตอร์เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม WIND DISPLAY MODEL M482140 (MONITOR) ยี่ห้อ AWI จำนวน 2 ชุด พร้อมฝึกอบรม900,000.00456,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-02-2020จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน ๘,๑๐๐ เหรียญ โล่รางวัล จำนวน ๒๔๒ โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน ๖ ถ้วย 867,000.00837,203.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง17-01-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกประวัติบุคคลผ่านเข้า-ออก จำนวน ๑๕ ชุด สำหรับใช้งาน ณ ที่ทำการส่วนกลางและที่ทำการส่วนภูมิภาค 1,470,000.001,466,792.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-01-2020ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) พร้อมแนวกันแบบแผ่น Acrylic และเสา Stainless รวมถึงเครื่องกั้นสำหรับทำเป็นช่องทางออกแบบ Turnstile ๓ ขา 1,616,250.001,615,700.00