รายการลงประกาศร่าง TOR
วันที่สิ้นสุดคำวิจารณ์ชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
04-12-2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Waterproof Membrane จำนวน ๙๖๓ ตารางเมตร ที่ดาดฟ้าอาคาร ATC COMPLEX (Support Building, Control Tower) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 5,990,000.005,893,988.00
22-11-2562ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) จำนวน 3 รายการ รวม 170 ชุด45,730,000.0046,904,631.46
14-11-2019ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar : SSR) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์99,180,000.0079,926,572.70
08-11-2019ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรองจำนวน ๑๕ ชุด (๑๔ สถานี) พร้อมติดตั้ง ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ สถานีรับ-ส่งวิทยุ และสถานีเรดาร์ จำนวน ๑๓ ชุด (๑๓ สถานี) และที่อาคารโรงไฟฟ้ามหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๒ ชุด (๑ สถานี)111,950,000.00109,337,833.35