• การประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ณ สาธารณรัฐสิงค
  • การประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ณ สาธารณรัฐสิงค
วิทยุการบินฯ ร่วมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management : UTM) ของประเทศไทย ในการประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565
นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ และนายคม พรมสุทธิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการนโยบายและบริหารยุทธศาตร์ (วิศวกรรม) กองวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์  ร่วมเป็น Speaker นำเสนอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management : UTM) ของประเทศไทย ในการประชุมสัมมนา EU-Asia Symposium on UAS/UAM : Safely integrating drones and air taxis into the aviation system  ซึ่งจัดโดย European Union Aviation Safety Agency (EASA) ร่วมกับ Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวกว่า 150 คน จากประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย
************************

วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, 18 ตุลาคม 2565