• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025-1999 ปี 2547
วิทยุการบิน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025-1999 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยใช้แทนระบบมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 25 โดยมีผลบังคับใช้แทนในวันที่ 10 ธันวาคม 2544 (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทวิทยุการบินฯได้ดำเนินโครงการขอรับรองและได้รับการรับรอง ISO/IEC Guide25 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544) เนื่องจากระบบมาตรฐานมาตรฐานสากล ISO ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง ISO/IEC พัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025-1999) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการฯ มีการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพ มีความสามารถ และมีระบบจัดการทางวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของกองปรับมาตรฐานเครื่องวัด (มว.พว.) ได้รับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025-1999 ซึ่งเป็นการรับรองห้องปฏิบัติการฯ ในลำดับที่ 4 ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 26 ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากทั่วประเทศ