•  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2000 ปี 2547
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2000 เมื่อเดือนกันยายน 2547 สำหรับหน่วยงานวิศวกรรมทั้งหมดของ บวท. โดยบริษัท AJA ประเทศไทย จำกัด โดย บวท. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศแก่อากาศยาน สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการคือ มาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการใช้งาน ซึ่ง บวท. ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องยืนยันว่า บวท. ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้การบริการอย่างมีระบบและมีคุณภาพตลอดเวลา ด้วยการมุ่งเน้นที่กระบวนการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการในระดับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ดังนั้นการได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้รับบริการ ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคเกิดความมั่นใจในบริการของ บวท. ในฐานะหน่วยงานควบคุมการบินของประเทศที่มีมาตรฐานในระดับสากล