• รางวัล Edward Warner หน้า
  • รางวัล Edward Warner หลัง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับรางวัล Edward Warner ครั้งที่ 22 (TheTwenty-second Edward Warner Award) ในปี 2531 ในฐานะที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาในกิจการบินของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจการการบินพลเรือนระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่สายการบินต่าง ๆ ที่ทำการบินในเขต Contingency Route ทะเลจีนใต้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2518 เป็นต้นมา ในด้านเส้นทางบินได้เข้าร่วมประชุมหารือกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรัฐภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความคิดเห็นสร้างสรรค์เส้นทางบินใหม่ ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประหยัดเชื้อเพลิงของสายการบินที่ทำการบินในภูมิภาคนี้ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงได้ตัดสินให้ บวท. เป็นผู้ได้รับรางวัล Edward Warner นับเป็นรางวัลสูงสุดในกิจการบินพลเรือนที่มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อกิจการบินระหว่างประเทศ โดย บวท. เป็นหน่วยงานแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้