ได้รับรางวัลอาคารรัฐสะอาดพฤกษาสวย จากโครงการแมกไม้มิ่งเมือง "ระดับหน้าบ้าน น่ามอง" ของกรุงเทพมหานคร จากโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงให้รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เร่งหาวิธีลดปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนรักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ด้วยการตกแต่งหน้าบ้าน หรืออาคารสำนักงานให้เกิดความสวยงาม ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง