• รางวัลหน่วยงานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชน ปี 2548
ได้รับรางวัล “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนสาขากีฬาและนันทนาการ” ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าหลานเธอฯ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548