• รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประเภทกิจการสำนักงานที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป มื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 จากการประกวดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 173 หน่วยงาน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวัตถุประสงค์ของการประกวด ก็เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานที่ดีและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจากการประสบอันตรายและการเกิดโรคจากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล