•  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านบริหารจัดการองค์กร ปี 2548 - 2551
ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านบริหารจัดการองค์กร จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2548 - 2551