• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น

ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น จากการให้บริการโครงการความร่วมมือจัดตั้งระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศแนวใหม่จากเอเชียสู่ยุโรป (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System: BOBCAT) จากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ