•  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประเภท “เกียรติยศ” ปี 2552

ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประเภท “เกียรติยศ” จากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กร เกินกว่า 3 ปีติดต่อกัน