•  รางวัลบริษัท ดีเด่นแห่งปี 2538
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับรางวัล "บริษัทดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2538" ประเภทรัฐวิสาหกิจ เป็นครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการพิจารณาบริษัทดีเด่นฯ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อพิจารณาตัดสิน "บริษัทดีเด่นแห่งปี" เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน อันเป็นภารกิจหลักของ บวท. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ รวมทั้งการผลิตและการให้บริการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาประหยัดแก่สายการบินและหน่วยงานการบินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ การให้การฝึกอบรม และการริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งส่งเสริมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม และสมควรได้รับการส่งเสริมและยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป