•  รางวัลบริษัท ดีเด่นแห่งปี 2534

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับรางวัล "บริษัทดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2534" ประเภทรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในด้านการพัฒนากิจการบิน สามารถดำเนินการโดยไม่ค้ากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพยายามที่จะผลิตอุปกรณ์สื่อสารการบินต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการบินและสนับสนุนการขายให้กับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ในราคาประหยัด ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียรายได้ของประเทศในการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ และยังช่วยให้สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในประเทศได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งส่งผลดีไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปด้วย นอกจากนี้ บวท. ยังได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอันมาก