• ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมารับผิดชอบการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงระบบ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการบริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา และบุรีรัมย์ การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ งบประมาณ การเงิน การประชาสัมพันธ์ และบุคลากร ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา และบุรีรัมย์

โดยมีรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • กำกับดูแลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และ/หรือบริการข่าวสารการบิน แก่อากาศยานที่ปฎิบัติการบินภายในเขตควบคุมจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานนครราชสีมาให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายภารกิจขององค์กร
 • เฝ้าระวังและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบวิทยุสื่อสาร ระบบวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงบริการยานพาหนะ ทำความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของท่าอากาศยานนครราชสีมา และบุรีรัมย์
 • ปฎิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนครราชสีมา บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 0-4425-7670, 0-4425-8855
โทรสาร: 0-4425-6576
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
  โทรศัพท์: 
  0-4466-6360
  โทรสาร: 
  0-4466-6361
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 – 18.00 น.